Tag Archive | Humility

Imititating Christ’s Humility 效法基督的谦卑(Php 腓 2: 4)

Scripture Philippians 2: 4
经文:腓立比书 2: 4

各人不要单顾自己的亊,也要顾别人的亊。

各人不要單顧自己的事,也要顧別人的事。(和合本)

gè rén bú yào dān gù zì jǐ de shì, yě yào gù bié rén de shì.

Philippines 2: 4

Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.