Tag Archive | New Testament–Lesson 1

New Testament Lesson 1: Matthew–The Genealogy of Jesus 耶稣的家谱 (Mt 1: 1-17)

Scripture:Matthew 1: 1-17
经文:马太福音1: 1-17
English Version:
The Genealogy of Jesus the Messiah

1 This is the genealogy[a] of Jesus the Messiah[b]the son of David, the son of Abraham:

2 Abraham was the father of Isaac,
Isaac the father of Jacob,
Jacob the father of Judah and his brothers,
3 …
5 Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab,
Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth,
Obed the father of Jesse,
6 and Jesse the father of King David.

David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah’s wife,

16 and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus who is called the Messiah.

17 Thus there were fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David to the exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Messiah.

Chinese in Simplified Version:

1 亚伯拉罕的后裔,大卫的子孙,耶稣基督的家谱。(后裔子孙原文都作儿子下同)
2 亚伯拉罕生以撒。以撒生雅各。雅各生犹大和他的弟兄。
3 …
5 撒门从喇合氏生波阿斯。波阿斯从路得氏生俄备得。俄备得生耶西。
6 耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门。
7 …
16 雅各生约瑟,就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣,是从马利亚生的。
17 这样,从亚伯拉罕到大卫,共有十四代。从大卫到迁至巴比伦的时候,也有十四代。从迁至巴比伦的时候到基督,又有十四代。

Chinese in Traditional Version:

1 亞伯拉罕 的後裔、大衛 的子孫、耶穌基督的家譜.〔後裔子孫原文都作兒子下同〕
2 亞伯拉罕 生以撒 .以撒 生雅各 .雅各 生猶大和他的弟兄.
3 …
5 撒門 從喇合氏生波阿斯.波阿斯 從 路得氏生俄備得.俄備得 生耶西.
6 耶西 生大衛 王。大衛 從烏利亞的妻子生所羅門.
7 …
16 雅各 生約瑟、就是馬利亞的丈夫.那稱為基督的耶穌 、是從馬利亞 生的。
17 這樣、從亞伯拉罕 到大衛 、共有十四代.從大衛 到遷至巴比倫 的時候、也有十四代.從遷至巴比倫 的時候到基督 、又有十四代。

In Pinyin:

Audio download: http://www.wordproject.org/audio/cn/matthew_audiolist.htm

1 Yàbólāhǎn de hòuyì , Dàwèi de zǐsūn , Yēsū Jīdū de jiāpǔ . ( hòuyì zǐsūn yuánwén dōu zuò érzi xià tóng )
2 Yàbólāhǎn shēng Yǐsā . Yǐsā shēng Yǎgè . Yǎgè shēng Yóudà hé tāde dìxiōng .
3 …
5 Sāmén cóng Lǎhé shì shēng Bōesī . Bōesī cóng Lùdé shì shēng Ébeìdé . Ébeìdé shēng Yēxī .
6 Yēxī shēng Dàwèi wáng . Dàwèi cóng Wūlìyà de qīzi shēng Suǒluómén .
7 …
16 Yǎgè shēng Yūesè , jiù shì Mǎlìyà de zhàngfu . nà chēngwèi Jīdū de Yēsū , shì cóng Mǎlìyà shēng de .
17 Zhèyàng , cóng Yàbólāhǎn dào Dàwèi , gòng yǒu shí sì daì . cóng Dàwèi dào qiā zhì Bābǐlún de shíhou , yĕ yǒu shí sì daì . cóng qiā zhì Bābǐlún de shíhou dào Jīdū , yòu yǒu shí sì daì .