Tag Archive | Philippians 4

Rejoice in the Lord Always 靠主常常喜乐 (Php 腓 4: 4)

Scripture: Philippians 4: 4
经文:腓利比书 4: 4

你们要靠主常常喜乐, 我再说,你们要喜乐!

你們要靠主常常喜樂,我再說,你們要喜樂!(和合本)

Nǐmen yào kào zhǔ chángcháng xǐlè, wǒ zài shuō,nǐmen yào xǐlè!

Philippines 4: 4

Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!